Ngo Hou Sien!

Aih, ngo hou sien.
Ngo on mm dou Facebook. Shiong yan jor, dim shun hou? Wtf.
Ngo yiu hui goyang la, dan hei mou yan choi ngo geh?
Saturday lei geh, ngo yiu goyang, wtf.
Dan hei ngo yao siu siu gwui la, yao siu siu lan, haha.
Sei lo, tou ngo jor. Yao yiu sik yeh, dan hei ngo gam yat sik jor yat chan jek, so oklah..

Aih, sap yat dim pun jor, bin dou jung yao yan wui ngai ngo hui goyang la.
Shun jor, ngo fong hei. Sien jor.
Ngo yi gah shiong sik yeh, choi kin.

Ngo gong gen gong dong wah, lei tei dek ming mou? Haha.
Mou la la shiong bao chou tim, chi jor sin.
Aih, choi kin la. Hau sui doh gor cha.

4 Comments

 1. Susan May 31, 2009

  hahahahahahah nei ho gwai sei mo liu lor….
  mo duen duen yiu bao meh chou?!
  jou lui yan jui gan yiu C C mun mun.
  fai D hui sik yea la ~


 2. Peggy June 1, 2009

  Susan: Mou liu meh? Hahaha, ngo hou sien lah that day.. Ngo sot sot dei ger mah, mai mou duen duen shiong bao chou lo.. Lol.. C C mun mun jor lo, shiong bao jer mah, dou mou bao dou.. :D


 3. min jer September 7, 2009

  peggy!! LOL


 4. Peggy September 8, 2009

  min jer: hahaha, im too bored, thats why. -___-


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *